Ostatnie posty


Odstąpienie od umowy i zwroty

  1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podania przyczyny.

  2. Konsument odsyła zwracany produkt na własny koszt w ciągu 14 dni odstąpienia od umowy zwrócić towar.

  3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład:

  1. pisemnie na adres Sprzedawcy

  2. e-mailem na adres: sklep@nelik.pl

Szczegółowe zasady odstąpienia od umowy zawiera Regulamin przedstawiony na stronie: https://nelik.pl/info/3-regulamin w części VII. Warunki odstąpienia od umowy.


Reklamacje

  1. Konsumentowi przysługuje prawo złożenia reklamacji zarówno odnośnie do wykonania Umowy Sprzedaży jak i wykonania Umowy o Świadczenie Usług.

  2. Konsument może zgłosić reklamację związaną z Usługą Elektroniczną na przykład wysyłając wiadomość e-mail na adres: sklep@nelik.pl lub pocztą na adres Sprzedawcy

  3. Ustosunkowanie się przez Sprzedawcę do reklamacji związanej z Usługą Elektroniczną następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.

  4. Produkty prezentowane w Sklepie mogą być objęte gwarancją producenta lub dystrybutora. Szczegółowe warunki gwarancji i czas jej trwania są wówczas podawane w karcie gwarancyjnej wystawionej przez gwaranta i dołączonej do Produktu.

Szczegółowe zasady odstąpienia od umowy zawiera Regulamin przedstawiony na stronie: https://nelik.pl/info/3-regulamin w części VIII. Procedura składania reklamacji i sposoby pozasądowego rozwiązywania sporów.


WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat: JAROSŁAW NORMAN, ul. Rejtana 48, 43-603 Jaworzno

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*) :……………………………………………………………………………..

Imię i nazwisko konsumenta(-ów): …………………………………………………………………………………

Adres konsumenta(-ów) ……………………………………………………………………………………………….

Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

………………………………………………………………………………………………………………………………..

Data:…………………………………………………………………………………………………………………………

(*) Niepotrzebne skreślić